Categories
Uncategorized

Categories
Uncategorized

INVENTSILENT

Satsa på bättre ljudmiljö – Ställ om företaget för en gynnsammare arbetsplats med INVENTSILENTs ljudlösningar 

Har du någon gång upplevt hur det är att arbeta i en miljö med störande bakgrundsljud? Det kan kännas utmattande, faktum är att det påverkar din prestationsförmåga och gör att du arbetar mer ineffektivt. Detta till följd av att hjärnan slösar bort onödig energi och kognitiv förmåga för att kunna fokusera på det relevanta och önskade ljudet (folkhälsomyndigheten). Men det finns lösningar för en bättre ljudmiljö. 

Att bakgrundsbrus under arbetstid, såväl i hemmet som på kontoret, kan vara både störande och tidskrävande känner nog många igen sig i – visste du att 95% av arbetande medger att deras koncentration och effektivitet på jobbet har påverkats pga dåligt ljud? (I enlighet med en internationell undersökning genomförd av IPSOS). Buller och störande bakgrundsljud är inte bara kostsamma tidstjuvar i arbetet, det kan också leda till minskat välmående och stress. (Folkhälsomyndigheten)

Om man tillfälligt stänger av ett ventilationssystem som väsnas kan man ofta mycket påtagligt känna hur axlarna liksom sjunker ner och det sprider sig ett harmoniskt lugn i kroppen. De senaste månaderna har det visat sig att bullriga miljöer som inte är avsedda för arbete skapar mer stressande situationer, särskilt i kombination med högre förväntningar. Med anställda som jobbar på distans och är uppkopplade till kollegor via flera enheter som mobiltelefoner, e-post och kommunikations- och samarbetsplattformar, har efterfrågan på att leverera resultat nästan omedelbart ökat.

Omställningen ställer nya krav på företagen

I samband med att jobben flyttade ut från kontoret och in i våra hem uppstod många nya problem och utmaningar. Oönskade bakgrundsljud och buller är en växande problematik när arbetsplatsen blir hybrid. Vi utsätts för nya typer av bakgrundsljud som märks av när vi arbetar på hemmakontoret, saker vi inte tänkt på innan, men som kan bli ett hinder för att kunna jobba lika effektivt. 

Denna arbetsmiljö är dock inte hållbar och arbetsgivaren har en tydlig skyldighet att samarbeta med sina anställda för att hitta rätt lösningar för dem. Genom att arbeta tillsammans kan företag skapa de bästa lösningar som ökar teamets moral, skapar harmoni och optimerar arbetsproduktivitet och effektivitet. Ljudproblematiken kan på sikt leda till mer än förlorad effektivitet, och att ta till lösningsorienterade åtgärder har aldrig varit så viktigt som nu. Ljudupplevelser och en bra ljudmiljö blir högsta prioritet för att säkerställa produktivitet och kontinuitet i arbetsflödet.

Därför reagerar kroppen med stress

Hörselsinnet är ett viktigt varningssystem och är i direkt förbindelse med kroppens stressreglerande system. Exponering för buller kan utlösa en omedelbar reaktion där stresshormon som kortisol eller adrenalin frigörs i kroppen. Stressen kan leda till förhöjt blodtryck, blodsocker och pulsfrekvens, vilket gör inflammationsprocesserna intensivare. Samtliga av dessa faktorer ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Andra möjliga psykofysiologiska konsekvenser till följd av långvarig exponering av buller är sömnbrist och försämring av det psykiska välmåendet. (folkhälsomyndigheten)

Två faktorer som påverkar förmågan att uppfatta tal är bakgrundsnivå och efterklangstid. För att en normalhörande person med ska uppfatta en talad mening någorlunda väl rekommenderar WHO att talsignalen är 15 dBA starkare än bakgrundsnivån. För ett samtal med normal röststyrka (cirka 60 dBA) motsvarar detta en bakgrundsnivå på som mest 45 dBA. För full talförståelse rekommenderas en bakgrundsnivå på cirka 35 dBA.  Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus rekommenderas ekvivalent ljudnivå 30 dBA och maximal ljudnivå 45 dBA i arbets- och utbildningslokaler. En vanlig ventilationsfläkt kan mätas upp till över 60 dbA och överskrider därmed folkhälsomyndighetens direktiv om omgivningsbuller. 

Olika fallstudier visar att vanliga symtom är huvudvärk eller en tryckkänsla över huvudet, onormal trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation, illamående och en känsla av tryck över trumhinnan. Det finns även ett tydligt samband mellan exponering för lågfrekventa ljud och ökad störning; ljud som innehåller lågfrekventa komponenter är alltså mer störande än buller utan lågfrekvent innehåll. Ett par studier utförda av folkhälsomyndigheten om sömnpåverkan visar vidare att lågfrekvent buller kan påverka sömnens återhämtande inverkan och påverka hormonell dygnsrytm. Vad gäller hjärt- och kärlpåverkan visar en studie att det finns samband med högt blodtryck enligt folkhälsomyndigheten.

Att minska och få bort ljud-källorna som aktiverar den här stressresponsen i kroppen blir därför en prioriterad fråga som sätter teknikutvecklingen i fokus.

När denna ansträngning är konstant under en längre period kan det ha en oväntad skadlig inverkan på din hälsa. Det är av samtliga skäl betydande att kunna utnyttja INVENTSILENTs lösning; en högtalare av hög kvalitet som är utformad för att hantera och cancellera störande ljud.

TIPS: 5 åtgärder för tystare kontor och bättre ljudmiljö 

  • Våga tala om hörsel- och ljudproblem
  • Se till att konferensutrustning och hörsalar är utrustade för största möjliga tystnad
  • Låt en akustiker eller ljudkunnig inredningsarkitekt göra en genomgång av arbetsplatsen
  • Tänk ljudsmart vid renovering och nybyggnation av lokaler
  • Inredning för ett tystare kontor
Categories
Uncategorized

Good engineering – Sustainable business

Sustainable engineering of consumer products means a much reduced amount of production waste, careful choice of good commodity components, integration of technologies with robust and scalable performance , and in general designing for a life together with the customer rather than a brief financial transaction.

Below is a neat introduction worth watching before each valuable day of good engineering:

Categories
Uncategorized

The meaning of Quflow & Perfeco

QU as in qualification: meeting or exceeding expectations.

FLOW as in workflow: way of working to reach goals.

PERF as in performance: how good a function is compared to user expectations.

ECO as in economical-logical: how cost and resource efficient a design is compared to product targets.

All these aspects are intimitely connected with product quality: Quflow makes all qualities grow at a steady pace and Perfeco ensures those qualities perform well in all target systems.

Categories
Uncategorized

About this site

The author and publisher of this site is Joakim Pettersson, an engineering physicist focussed on rapid product quality growth and benchmarking. His research and industrialization involvements are listed on the references page. Below is a magnification of his favourite mathematical expression – quality flow:

The reason this so beautiful [besides it being typeset by latex from $Q_leadsto$] is that the Q is a favourite mathematical symbol representing quality, and the flowy arrow has the mathematical meaning “leads to”:

Quality leads to <insert your favourite quantity here>.

Categories
Uncategorized

Multi-purpose systems are better

LED-light bulbs used also for broadband data [and energy transmission]:

@GOOD stuff

Categories
Uncategorized

Large-scale carbon capture using small-scale technology

Kyoto protocol leads to large-scale carbon capture when small-scale farmers use GPS technology – http://www.tist.org/tist/kenyagrowth.php

Categories
Uncategorized

A common standard for tele-health

Integration of mobile personal health systems gets easier: http://t.co/3Bzu2pN

Categories
Uncategorized

Laws of nature formulated as a UN treaty

Taking a broader system perspective: 11 laws of nature – draft UN treaty on general rights for life on earth, http://bit.ly/gE6gFV

Categories
Uncategorized

Researching Moore’s law, …

Researching Moore’s law, nanolithography trends and issues. CMOS replaced by quantum & catalytically grown devices – when and how?